Aki dudás akar lenni...

"Aki dudás akar lenni
Pokolra kell annak menni
Ott kell annak megtanulni
Hogyan kell a dudát fujni"

Eredetileg nem kifejezetten a betegség kapcsán jutott eszembe ez a cím. Ha nem is tudtam még pontosan, miféle pokoljárásról is akarok beszélni, de valahogy az a gondolat ötlött fel bennem, hogy az alkotás lehetőségének ára van. Talán valamiféle szenvedéssel, áldozattal, alázattal kell a teljesítményt megfizetni, vagy másként szólva, az kezdett bennem megfogalmazódni, hogy a szenvedés talán nem feltétlenül hiábavaló (...)

Az őstörés

A pokoljárások két típusú kálváriáját érintem Az egyiket Winnicott "unthinkable agonies"1-nek rettenetes, elképzelhetetlen gyötrelmek forrásának mond. Ami Bálint Mihály megfogalmazásában talán a "több mint bűn, hiba" logikájában "basic fault"-ként, alaphibaként angolosodott, amelyet magyarra visszafordítva alapzavarnak vagy őstörésnek2 nevezünk: és ez az anyai kapcsolat meghibásodása. Vagyis az a nagyon archaikus eredetű gyógyíthatatlan betegség, ami abból fakad, hogy a csecsemőnek nincs megfelelően, elégségesen jó, szükségleteit megérző, ráfigyelő, szerető anyja, aki lehetővé tenné, hogy az adleri Gemeinschaftsgefühl értelmében bizalommal forduljon embertársai felé.
Ezt az eredeti hiányhelyzetet gyakran kiegészíti vagy súlyosbítja a précarité vagy a halmozottan hátrányos helyzet. Amennyiben a fogyatékosság-betegség fogalomkörét tágítani óhajtjuk, ide sorolhatjuk tehát a halmozottan hátrányos helyzetű családok veszélyeztetett gyerekeit. A marginalitás, a halmozottan hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség egy többtényezős (multifaktorális) pszeudo-örökletes és önújjáteremtő foggyatékosság, melynek ismérvei a szegénység, a családi kudarcélmény, az alkoholizmus, az önvédelem szükségletből kialakult agresszív reflexek és a fájdalmasan átélt különbözőség érzete, amelyet büszkeségből leplezni igyekeznek.
A veszélyeztetett családok gyerekei gyakran a legkülönbözőbb betegségtünetektől, magatartászavaroktól, fejlődési lemaradástól szenvednek. Hogyan segíthetjük hozzá ezeket a gyerekeket, akik elsősorban az acting out, vagyis deviáns cselekvés, bűnözés formában szokták a dudát fújni ahhoz, hogy önkifejezésükre más módszert találjanak? Hogyan lehet megakadályozni azt, hogy kétségtelen pokoljárásuk a sohavisszanem-térés bugyrába torkoljon, elérni, hogy nélkülözéseik ellenére, vagy éppen azáltal valódi kreativitásra tegyenek szert?
Két ilyen komplex, szociális- anyag- és betegségprobléma sújtotta nagyszerű kreativitássá átlényegült életutat szeetnék idézni, József Attiláét és Albet Camus-ét mielőtt rátérnék arra, milyen megoldásjavaslattal kísérletezem, kísérletezünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek pokolba rekedésének megelőzésére.

József Attila

Nyomor, nélkülözés, éhezés...
József Attila életútjának elejét rettenetes élményanyag árnyékolja. Átélés vagy utólagos, költőileg életrehívott emlékkép idézése-e az Iszony? Az élmény vajon húgához, vagy anyai élményhez kötődik, vagy inkább Nemes Livia értelmezésében3 a negatív anyaképhez - ki tudja? Alapélmény, egy rettenetes, orális- vagy inkább létfrusztráció, melynek költői megjelenési formája a verseiben másutt is fel-felbukkanó félhomályban vinnyogó éhség gyötörte, magárahagyott kisgyerek: a "Ha adja miért veszi el" az ősbizalom hiányának kiáltása.
József Attiláról sokat írtak. Ilyen indíttatásból, vagy másképpen, ilyen csecsemőkorra viszszavetített rettenetes frusztrációélmény skrizofénizáló hatása nem meglepő. Micsoda fájdalmas pokoljárás. Mégis, mielőtt bekövetkezett a tragikus kifejlet, jött egy fantasztikusan kreatív, nagyszerű, költői periódus, amely József Attilát a magyar költészet nagyjai közé emelte. József Attilát, aki a mi mai címül választott idézetünket Medvetánc kötetének mottójául választotta, magát Dudásnak tekintette, mert ő a maga költői érzékenységében mindezt régtől fogva tudta.
Pokoljárását, az ősbizalom hiányát, magányát, felemelkedését a Kész a leltár-ban így jellemzi:
Magamban bíztam elejétől fogva -
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek...

Ha féltem is, a helyemet megálltam -
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Elégtelenül szeretettség, őstörés, iszony - majd kiválás kitelejesülés. De aki elejétől fogva csak magában bízhatott, hiába menekül szerelembe, védelemért az asszonyhoz, "hogy óvja karja, öle térde". Kreativitása, művészi kitelejesedése csak ideig óráig védi meg a fenyegető rettenetes magárahagyatottság, a semmi ága ellen. Szegény, nagyszerű József Attila, aki így végzi versét:
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem - és ebbe más is belehalt már.

Albert Camus

Van Albert Camus-nek, a Nobel-díjas francia írónak egy olyan idézete, amely egyenesen az "Aki dudás akar lenni" parafrázisaként hangzik: "Nincs az életnek olyan szerelme, amelyet ne a kétségbeesés sugallna".
A halmozottan hátrányos indíttatású gyermek, szint'oly nyomorban, mint József Attila, Algéria egy szegénynegyedéből, spanyol bevándorló családból származik, folyóvíz és villanyvilágítás nélküli egészségtelen lakásban nő fel: apját, az egykori állami gondozottat, egyéves korában elveszíti (az első világháborúban a Marne-i csatában esett el) közvetlen környezete (édesanyja, nagybátyja, nagyanyja) analfabéta. De pokoljárása még csak nem is nyomorából, kulturálisan valószínűtlenül szegény családi körülményeiből következett.
Camus betegsége krónikus és sok szenvedést okozó egészségtelen lakásviszonyai folyományaként kialakult tüdőbaja, amelytől 15 éves kora óta szenvedett. Ekkor orvosa tanácsára, egy jobb életkörülmények között élő mészáros nagybátyja fogadta be ideiglenesen. Camus sohasem gyógyult ki véglegesen betegségéből, 1942-ben ez akadályozta meg abban, hogy egy fontos képesítő vizsgát, az agrégationt megvédhesse. 1950-52-ben súlyosan visszaesett, vért hányt és kórházi kezelésre szorult. Mint a szegénységet és a nyomort, Camus rendkívüli bátorsággal vette tudomásul a betegséget is, és megtanúlt vele élni.
"Ami természetes, az a vírus. A többi: az egészség, a tisztaság, az épség, mindez akaraterő kérdése."4
Az ilyen akarati erőfeszítéseket Alfred Adler az elégtelenségek és a gyengeségek meghaladása Kraftanstrengung-jainak nevezi és meghatározása szerint: "Az akarat képessége felhalmozódik, a nehézségek ellenére képes utat nyitni a cél felé" (Adler, 1930) Adler itt arra utal, ami Camus esetében különüsen igaz, hogy a cél kitűzése olyan erőfeszítéseket képes mozgósítani, amelyek lehetővé teszik a betegségek, a "szervi gyengeségek" meghaladását. Camus erről a küzdelemről igen drámai szavakban emlékezik:
"Most nap mint nap eőfeszítésembe kerül, hogy távolságot vegyek és szolgálatra bírjak egy testet, amelynek máskülönben teljesen ki lennék szolgáltatva". (Camus levele Guy Dumourhoz, 1944).
Camus visszatér a mottóban idézett kijelentéséhez és hozzáteszi: "amikor azt írtam, nem is tudtam, hogy mennyire igazam volt, míg nem jártam be a valódi kétségbeesés útját. Ezek az idők bekövetkeztek, és mindent tönkretettek bennem, kivéve éppen az életéhségemet. E szenvedélytől máig is szenvedek".
Egy súlyos, halállal fenyegető betegséggel Camus szembeállítja fékezhetetlen életszenvedélyét.
Ebben a fizikai betegségekre központosító ciklusban sem hallgathatjuk el, hogy nem ez az orvosai szerint annyira súlyos, a korai halál veszélyével fenyegető krónikus betegség volt a rendkívüli író és gondolkodó főproblémája, hanem egy egészen más típusú megpróbáltatás, amely súyosan depressziv korszakokban, meghasonlottságban és öngyilkossági késztetésben jelentkezett. Ez a fent említett léthiányosság, amelyet Bálint Mihállyal alaphibának, alapmeghibásodásnak, őstörésnek neveztünk, abból a fájdalmasan szenvedélyes kötődésből fakadt, amely nehezen gondolkozó, nagyothalló, szavakkal alig rendelkező édesanyjához kapcsolta. Camust kétségbeejtette anyja némasága, s hogy képtelen volt őt meghallani. Életének erőfeszítése arra irányult, "hogy felleljen egy olyan igazságot vagy szeretetet, amely ezt a csendet kiegyensúlyozni képes".
Ez a rendkívül érzékeny, elégtelenül szeretett gyerek állandóan kémlelte azokat a jeleket, amelyek anyja szeretetére utalhattak volna és minduntalan kételkedve tette fel magának a kérdést "hát mégis szeret? " Adler kiemeli az elégtelenül jó anyák kapcsán, hogy erről ők igazában nem tehetnek, sokszor saját életkörülményeik tették őket az anyaságra alkalmatlanokká. Camus édesanyjának nem voltak gyöngéd gesztusai sem, "sohasem símogatta meg gyermekeit, mert erre képtelen volt".5 Akár József Attiláé, az ő anyja sem volt rossz, csak elkínzott, meggyötört, tehetetlen.
...A nyomoral, a passzivitással, a szenvedéssel a lázadást állítja szembe: "A lázadás nem képzelhető el különleges szeretet nélkül" ... (és itt mindjárt következik a magát ekkor lázadóként meghatározó Camus csodálatos hivatásvállalása): "A lázadók azokért élnek, akik hozzájuk hasonlóan életképtelenek, a megalázottakért" "Gondolkozás nélkül azok mellé a hallgatag emberek mellé állok, akik képtelenek elfogadni a számukra kijelölt életmódot".6
Camus Svédországban a Nobel-díj átvételekor összefoglalta, hogy szenvedésein és betegségén, megpróbáltatásain és pokoljárásán túl milyen értelmet tulajdonít életének:
"Egy élet értelme, a művészet nem lehet más, mint hogy hozzájáruljon a minden emberben és a világban fellelhető szabadság és felelősség növeléséhez."
Betegségéből, pokoljárásából Camus nem meggyengülve vagy önfeladással került ki (bár voltak súlyosan depressziós korszakai, öngyilkossági késztetései, akár József Attilának), hanem úgy, hogy nagyszerű íróvá, a szó művészévé vált. A néma anya fia egész nemzedékének szószólójává lett.

François

Itt szeretném elmesélni egy halmozottan hátrányos helyzetű nyolcéves francia kisfiú történetének egy piciny epizódját, hogyan változtatta az apa által súlyosan bántalmazott kisfiú saját gyújtogatás-késztetését valami egészen mássá.
François testileg, fizikailag bántalmazott gyerek volt, akit gyermekbírói ítélettel az ún. Gyermekvárosba helyeztek kisöccsével együtt, ahonnan igen agresszív apja, a bántalmazó, kibalhézta... Ezek után hazakerült és egy ideig szélcsend volt, vagyis aktív bántalmazásban nem volt része. Ekkor került be a játékterápiás gyermekcsoportba ahol két rajzot is készített.
Az első; jóindulatú, vidám rajzán egy kissé felfúvódott, görbelábú, de jókedvű, nevető kisfiút látni, aki függőágyban ringatózik, süt a felhőktől alig takart nap, ég és föld között lebeg két fa között. Ez egy kicsit talán passzív kisfiú képe, de kétségtelenül egy létező gyermeké.
Két héttel később ugyanez a kisfiú egy majdnem azonos szerkezetű festményt készített, kivéve, hogy a kettő között a gyerek eltűnt. Második rajzában kétségtelenül láthatjuk a tartópillért, a két fát, néhány felleget, de nincs nap - a melegítő apaszimbólum eltűnt - és eltűnt a kisfiú is! Egy vizenyős barna foltot láthatunk ugyanabban a pozicióban, mint az előző rajzon a vidám lurkó volt, kivéve, hogy ennek nincs arca, nincs testi valósága. Nem más, mint egy formátlan, laza, vizenyős tömeg egy nedves közegben (gondolhatunk regresszióra, egy anyaméhbe visszahelyezett formára) egy cseppfolyóssá változott kisfiú, aki nincs többé.
Mit történt e kettő között? François újra apja bántalmazott tárgyává változott. A bántalmazás a maga fizikai valóságában betegíti meg a gyereket, összevert, fájdalmas sebektől szenvedő kis emberré válik. De szenvedésének nem ez a főforrása. Ő lelkileg súlyosan sebesült lény, akinek ha el akarja kerülni a rettenetes és fájdalmas megaláztatást, kiszolgáltatottságot, nincs más választása, mint az, hogy a nemlétbe távozik. François eltünése szimbolikus öngyilkosság.
A bántalmazott gyerek azonban különbözik a valóságtól magát távol tartó pszichotikustól abban, hogy nem állandóan tartózkodik a valóságon kívül: néha, ha a bántalmazás szünetel, megpróbál előjönni.
Máskor pedig annyira felgyülemlik benne a bántáskiváltotta indulat, (szaknyelven a "reakciós agresszivitás"), hogy törni-zúzni szeretne. Ez történt a mi kis Françoisunkkal is.
Egyszer egy szép reggelen, mikor François megjelent közöttünk a játékterápiás csoportban, kiderült, hogy egy csomag gyufát hozott magával, azzal a titkos céllal, hogy a helyiségben tüzet gyújtson. Szerencsére sikerült erről lebeszélnünk (igazság szerint el is koboztuk a gyufásdobozt). Ugyanezen a napon egy színdarabot javasolt, amely arról szólt, hogy egyszer a felhők megették a napot. Sötét lett és hideg, semmi nem termett, az emberek mind fáztak és éheztek. Nemigen láttuk, hogy mit lehetne tenni. De François sokkal lelelményesebb volt nálunk, mert felfedezett egy új, ravasz napot, amely elrejtőzött a fellegek elől és a föld felett megjelent. Meleg lett, ismét termővé lettek a földek, és boldoggá az emberek. Öröm volt látni, hogyan játszotta a vékonydongájú kisfiú, Francois, egy széken állva, felemelt karokkal körbe forogva a halmozottan hátrányos helyzetű emberiség jólétét helyreállító nagyszerű napocskát.
Így változott az ő pokoljárása ember- és gyermektársait megmenteni képes pozitív indulattá.
És végül - a Szabadegyetem kérdésfeltevésének vonalán - szeretném felidézni azt a rette-netes pokoljárást, amely azokat az embereket sújtja, akik súlyos, evolutiv, létüket veszélyeztető fizikai fogyatékosságban vagy Adler megfogalmazásában ún. "szervi kisebbértékűségben" szenvednek. Ide tartoznak a pszichoszomatikus vagyis pszichikus, lelki eredetű, de a valóságos szervi gyengeségek is. Szeretném egy rendkívüli példával illusztrálni, hogy bár van ilyen típusú pokoljárás (asztma, szívbetegség, tüdőelégtelenség, migrén stb), a szervi betegség nem önmagában létező, hanem egyéniségfüggő, másszóval, hogy van olyan szervi pokoljáró, aki nagyszerű, rendkívüli, különleges dudássá válhat. Ennek paradigmájaként Stephen Hawking történetét szeretném felidézni:

Stephen W. Hawking

A 30 éve súlyos neurológiai problémákkal küzdő, szinte teljesen lebénult, mozgás- és beszédképtelen, tolószékhez kötött különleges komputerrendszerrel kommunikáló Hawking az univerzum dinamikájának titkát kutatja. Ő a korszak egyik legjelentősebb kozmológusa, asztronomusa, akit Einstein óta a világ egyik legnagyobb fizikusának tekintenek.Cambridgeben a matematika tanszék vezetője, ugyanazon tanszéké, amelyet valaha Newton foglalt el.
Amikor 21 éves korában felfedezték, hogy olyan gyógyíthatatlan betegségben szenved (amyotropikus laterális szklerozisban), amely néhány éven belül valószínűleg végez vele, két, két és fél évet jósoltak neki, ez a diagnozis nagyon megrázta.
"A betegség felfedezése előtt elég életúnt voltam. Nem éreztem értelmét a cselekvésnek. De kis idővel azután, hogy a kórházból kikerültem, hirtelen rádöbbentem, hogy érdemes lenne valamit csinálni, ha van némi haladékom... Ha úgyis meg kell halnom, legalább hasznosan éljek." Fiára hivatkozva édesanyja is megerősíti a József Attilai népmese-idézet rendkívüli tanulságát: "Az a véleménye önmagáról, és ebben én is egyetértek, hogy sohasem ért volna el ennyit, ha egészséges marad."
Amikor betegségének súlyosságát feltárták előtte és megtudta, hogy rövidlejáratra halálra van ítélve, rémálmok gyötörték. Egyszer azt álmodta, hogy kivégezni viszik és arra gondolt: nem lehetne-e valahogy kegyelmet kapni. Máskor, ugyanebben a válságperiódusban azt álmodta, és ez az álom már előrevetítette rendkívüli hivatástudatát, mely a betegség felismerésével egyidejűleg alakult ki benne, mi lenne, ha arra áldozná életét, hogy másokat megmentsen.
"Szerencsém volt, mert állapotom lassabban romlott, mint ahogy előre látták. Ez is mutatja, hogy sohasem szabad elveszteni a reményt."
Azóta is a legszélesebben értlemezett tudományelméleti kérdés megoldásán dolgozik, az általános relativitást és a kvantumelméletet magábafoglaló egységes teoria kidolgozásán. Az ő pokoljárása rettenetes, szellemi tevékenysége, még a betegségétől függetlenül is egyedülálló. De így meg egyenesen csodával határos, bizonyságául annak, hogy nincs az a "szervi kisebbértékűség" - ez Adler kifejezése, de meggyőződése is -, amely lelki, pszichikus erővel ne volna kompenzálható.
Hawking pokoljárása kétségtelen. Egyenesen paradigmája annak, amit Adler a szervi fogyatékosságok relativizálásáról gondol, arról, hogy hogyan lehet azokat nemcsak meghaladni, hanem pozitív ösztönző emelővé változtatni. És kétségtelen Hawking emberfelettien kreativ tevékenysége is. Nem kevesebbre vállalkozik, mint az élet titkának felderítésére. Hawking, vagy Steve, ahogy közeli hozzátartozói, munkatársai és tisztelői nevezik, egy nem egyszerűen beteg, hanem a fizikai eszközöktől végletesen megfosztott ember, nem éri be kevesebbel, ő az élet értelmét keresi.
Ha hallhatóan nem is tudja a dudát fújni.
Műhangszerének, szintetizátorának közvetítésével teszi hallhatóvá emberiség-méretű vállalkozását:
"Ha sikerül felfedeznünk egy elméletet, amely tökéletesen leírja a világegyetemet, akkor ennek alapelveit idővel nemcsak a tudósok, hanem a mindennapi emberek is meg fogják érteni. Ekkor majd mindannyian, filozófusok, tudósok és köznapi emberek, részt vehetünk abban a vitában, hogy mi az értelme a világegyetemnek és benne a saját létezésünknek. Ha pedig erre a kérdésre is megtaláljuk a választ, ez lesz az emberi ész végső diadala, mert akkor megismerjük isten észjárását."
Konkluzió helyett, arra szeretnék utalni, hogy az említett rendkívüli példák persze nem mindannyiunk számára követhetőek. Igaz, megállapíthattuk, hogyan lehet fogyatékosságainkat, szenvedésünket, betegségeinket, pokoljárásunkat úgy kompenzálni, hogy ne egyszerűen a túlélést biztosítsa, hanem ellenállhatatlan erővel arra késztessen, hogy másokért valamit, olykor talán (mint ezt Hawkingtól Camus-ig érzékelhettük) az egész emberiség számára nagyszerűt teljesítsünk. Mi, egyszerű halandók, társadalmi munkások, szociológusok, lelkészek, pszichológusok, pszichiáterek, háziasszonyok, orvosok, pedagógusok, anyák stb., a szenvedés ízével szájunkban megpróbálhatjuk magunkat úgy megváltani, hogy másokért igyekszünk valamit tenni, saját pokoljárásunkat mások segítésének eszközévé alakítani.
Kende B. Hanna

Jegyzetek
1. WINNICOTT D. W. - Emlékkönyvben idézi André Green, L'Arc, Duponchelle, Paris, 1990.
2. BÁLINT M. "Az őstörés. A regresszió terápiás vonatkozásai", Akadémiai Kiadó, Budapest. 1995.
3. NEMES L. "Alkotó és alkotás", Animula, Budapest, 1998.
4. CAMUS A. "La peste" (A pestis), Bibliotheque de la Pléiade, I.
5. CAMUS A. "Az első ember", Európa Kiadó, Budapest, 1993.
6. CAMUS beszéde Svédországban a Nobel-díj átvételekor, 1957-ben, Bibliotheque de la Pléiade II.

Kende B. Hanna

Megjelent: Új Horizont, 2001/2.

epmsz honlap - epmsz

Kende Hanna: Aki dudás akar lenni


EPMSZ - Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. Kende B. Hanna Aki dudás akar lenni c. előadása a konferencián 2000-ben - kende hanna európai, protestáns, magyar, szabadegyetem, magyarság, fogyat

ékosság, bizalom, betegség

net seo | magyar társadalmi szamizdat